Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych

Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych
Niniejsza książka poświęcona jest problematyce wykorzystania różnorodnych narzędzi analitycznych w szeroko rozumianych naukach ekonomicznych. Publikacja podejmuje tematykę wykorzystania metod statystycznych w zarządzaniu strategicznym, zarządzaniu finansami, marketingu, a także analizach różnorodnych zjawisk makroekonomicznych i społecznych.
Książka składa się z pięciu grup tematycznych. W pierwszej grupie prezentowane są narzędzia i techniki analizy wykorzystywane w zarządzaniu strategicznym. Charakteryzowane jest zagadnienie pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, prezentowane możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w ocenie sytuacji przedsiębiorstwa oraz analiza przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa zatrudniającego pracowników niepełnosprawnych.
W kolejnej części znajdują się rozdziały prezentujące narzędzia i techniki analityczne stosowane m.in. w marketingu, finansach oraz zarządzaniu informacjami. Autorzy opisują instrumenty efektywnego wykorzystania potencjału firmy, metody analizy przyczynowej w diagnozie finansowej, modelowanie ryzyka rynkowego i ryzyka wypłacalności oraz metody grafów w analizie przepływów. Następnie prezentowane są wyniki badań dotyczących rynków kapitałowych i giełdy papierów wartościowych.
Trzecia grupa tematyczna rozdziałów obejmuje interesujące zagadnienie obejmujące analizę danych dotyczących wydarzeń sportowych. Prezentowana jest analiza finansowego i marketingowego potencjału klubów piłkarskich metodami analizy wielowymiarowej, model liczby widzów na meczach ligi polskiej i model regresji logistycznej w analizie wyników angielskiej ekstraklasy piłkarskiej.
Następna grupa rozdziałów dotyczy wykorzystania metod analitycznych do modelowania i analizy zjawisk związanych z szeroko pojętą turystyką. Charakteryzowane są czynniki społeczno-demograficznych wpływające na decyzję o wyjeździe za granicę oraz badana liczby turystów zagranicznych w Polsce w latach 2003-2013. Interesującym zagadnieniem omawianym w tej grupie jest praktyczna prezentacja wykorzystania metody analizy skupień do badania opinii o krajach sąsiadujących oraz porównania województw ze względu na uczestnictwo w kulturze.
Ostatnia część niniejszej książki, to teksty zawierające przykłady wykorzystania metod analizy danych do oceny różnorodnych zjawisk makroekonomicznych. W szczególności zwrócono uwagę na badanie kursów walut, rynku pracy, rozwoju gospodarczego województw, efektywności systemów finansowania opieki zdrowotnej, inwestycji zagranicznych oraz mieszkalnictwa i nieruchomości.
Książka niniejsza adresowana jest przede wszystkim do studentów uczelni o profilu ekonomicznym. Szczególnym jej walorem jest szeroki wachlarz prezentowanych metod i instrumentów analizy danych, omawianych na bazie konkretnych przykładów zjawisk zachodzących w przedsiębiorstwach jak i w gospodarce. Lektura książki, może być też potraktowana jako punkt wyjścia do przeprowadzenia dalszych badań empirycznych rozwijających daną problematykę lub jako inspiracja dla osób zainteresowanych tematyką analizy danych.

  


Informacje o wydaniu

  • ISBN: 978-83-935104-9-8
  • Liczba stron: 218