Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa

Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa

Projektowanie systemów organizacyjnych jest tą dziedziną ludzkiej aktywności, w której związki miedzy teorią i praktyką są szczególnie wyraźne. Praktykę projektowania systemów organizacyjnych można rozpatrywać zarówno w aspekcie behawioralnym, jak i aplikacyjnym. Aspekt behawioralny obejmuje zachowania podmiotów zaangażowanych w proces projektowania i wyraża się przyjmowaniem przez nie określonych postaw, które przekładają się na konkretne decyzje projektowe. Aspekt aplikacyjny dotyczy z kolei stopnia wykorzystania metod i technik projektowania przez kadrę menedżerską oraz konsultantów zewnętrznych. Książka składa się z dwóch części bezpośrednio odzwierciedlających te dwa aspekty praktyki projektowania:

- Cześć I. „Projektowanie systemów organizacyjnych w opiniach kierowników i ekspertów”,

- Część II. „Modele i formuły użytkowe projektowania systemów organizacyjnych”.

Części I książki obejmuje 5 rozdziałów, w których zaprezentowano wyniki badania opinii kadry menedżerskiej i ekspertów. W badaniach wzięło udział w sumie 277 osób, w tym 216 przedstawicieli kadry kierowniczej 193 przedsiębiorstw oraz 61 ekspertów zewnętrznych. W rozdziale pierwszym „Założenia i struktura badań w zakresie projektowania systemów organizacyjnych” przedstawiono cel badań, treść pytań kwestionariusza ankietowego oraz scharakteryzowano strukturę badanej próby. Pozostałe cztery rozdziały części I książki dotyczą w kolejności: determinant struktur organizacyjnych badanych przedsiębiorstw, zasad i strategii projektowania, problemów występujących w procesie projektowania oraz metod projektowania.

Części II książki obejmuje 8 rozdziałów, w których zostały poruszone problemy aplikacyjne praktyki projektowania. Przedstawione w tych rozdziałach tematy dotyczą zastosowań wybranych metod analitycznych w różnych fazach procesu projektowania i ukierunkowanych na doskonalenie różnych dziedzin zarządzania przedsiębiorstwem. Są to w kolejności następujące zagadnienia: agregatowa analiza diagnostyczna, doskonalenie struktury łańcucha wartości, analityczny proces hierarchizacji (AHP), rachunek produktywności strukturalnej, dekompozycja funduszu premiowego, systemy premiowania kadry kierowniczej, wartościowanie profili kompetencyjnych oraz przegląd metod wielokryterialnego wspomagania decyzji.

Niniejszą książkę przygotowano w ramach projektu badawczego, sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2011/03/B/HS4/03585. Stanowi ona uzupełnienie i dopełnienie badań dotyczących metodologii projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, które opublikowane zostały w osobnej monografii.

  


Informacje o wydaniu

  • ISBN: 978-83-935104-8-1
  • Liczba stron: 212