Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym

Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym
Niniejsza publikacja poświęcona jest problematyce kształtowania i wdrażania strategii determinujących niezakłócone funkcjonowanie oraz rozwój różnych typów organizacji. W książce przedstawiono szeroki zakres uwarunkowań przetrwania i rozwoju, związanych z dostosowaniem do zmieniających się warunków w otoczeniu.

Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji teoretycznych i metodologicznych, a także doświadczeń praktycznych w obszarach tworzenia podstaw stabilnego rozwoju, kształtowania strategii rozwojowych, a także związanego z tym często podejmowania współpracy z innymi jednostkami w sieciach.

Zagadnienia przedstawione w niniejszej publikacji, będące efektem rozważań teoretycznych i doświadczeń empirycznych z zakresu kształtowania podstaw długookresowego rozwoju różnych typów organizacji mogą stanowić inspirację, zarówno dla badaczy problematyki zarządzania, jak również dla praktyków, podejmujących starania w kierunku zapewnienia stabilnego, długookresowego rozwoju organizacji, w których działalności uczestniczą.


 

 

Informacje o wydaniu

  • ISBN: 978-83-935104-5-0
  • Liczba stron: 334