Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa

Projektowanie systemów organizacyjnych jest tą dziedziną ludzkiej aktywności, w której związki miedzy teorią i praktyką są szczególnie wyraźne. Praktykę projektowania systemów organizacyjnych można rozpatrywać zarówno w aspekcie behawioralnym, jak i aplikacyjnym. Aspekt behawioralny obejmuje zachowania podmiotów zaangażowanych w proces projektowania i wyraża się przyjmowaniem przez nie określonych postaw, które przekładają się na konkretne decyzje projektowe.

Współczesne problemy zarządzania organizacjami

Niniejsza książka poświęcona jest prezentacji wybranych, współczesnych problemów związanych z zarządzaniem organizacjami. W opracowaniu przedstawione zostały aktualne podejścia, metody i narzędzia, których zastosowanie ma ułatwić zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw oraz wpływać na zwiększenie efektywności działania innych organizacji, które nie są nastawione na wypracowanie zysku.

Metody i techniki diagnozowania w doskonaleniu organizacji

Stale zmieniające się otoczenie wymaga od przedsiębiorstw ciągłego dostosowywania się do nowych warunków. Obejmuje to zarówno wprowadzanie innowacyjnych produktów i usług, jak i doskonalenie samej organizacji. Doskonalenie nie może być skutecznie prowadzone bez wcześniejszego przeprowadzenia diagnozy stanu przedsiębiorstwa i jego poszczególnych systemów. Tematyka niniejszej publikacji jest związana z metodami i technikami diagnozowania, ze szczególnym uwzględnieniem metod oceny ekonomicznej i finansowej.

Samoorganizacja w zarządzaniu projektami metodą Scrum

Książka „Samoorganizacja w zarządzaniu projektami metodą Scrum” przedstawia zasady funkcjonowania zespołów projektowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji ich członków wymaganych do prawidłowego działania w ramach tej najbardziej popularnej z metod zwinnych (agile). W monografii szczegółowo przedstawiono podstawy teoretyczne i praktyczne metody Scrum, bazując na oryginalnych pracach jej twórców: K. Schwabera i J. Sutherlanda.

Subskrybuj