Zarządzanie w kryzysie

Zarządzanie w kryzysie to książka przeznaczona dla menedżerów zmagających się na co dzień z sytuacjami kryzysowymi, a także dla badaczy analizujących przyczyny powstawania kryzysów i sposoby radzenia sobie z nimi.

Książka została podzielona na cztery części, które pokazują kryzys z różnych perspektyw. Pierwsza część poświęcona została analizie źródeł kryzysu, druga – znaczeniu zasobów ludzkich, trzecia – przykładom radzenia sobie z kryzysem, a ostatnia – problemom komunikacji.

Współczesne narzędzia doskonalenia systemów zarządzania organizacjami

Problematyka doskonalenia systemów zarządzania we współczesnych przedsiębiorstwach stanowi obiekt zainteresowania zarówno teoretyków jak i praktyków. Wynika to z faktu, iż systemy te decydują o skuteczności działań pracowników i efektywności przedsiębiorstw w dynamicznie rozwijającej się globalnej gospodarce. Doskonalenie systemów zarządzania obejmuje szeroki wachlarz zagadnień: od podejść całościowych (zintegrowanych) po zagadnienia koncentrujące się na wybranych instrumentach i narzędziach lub wąsko zdefiniowanych obszarach działalności.

Systemy controllingu, monitoringu i audytu

Niniejsza książka podejmuje problematykę metodologii badań w różnych formach szeroko pojmowanego procesu kontroli. Proces ten stanowi zwornik controllingu, monitoringu i audytu. Kontrola w zarządzaniu przedsiębiorstwami, ale także sektorem publicznym, ma spełniać funkcję korygującą i regulacyjną, w związku z ewentualnymi zakłóceniami, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zadań.

Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem

Książka jest poświęcona problematyce metodologii zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Publikacja została pomyślana jako wybór zagadnień podstawowych z całego bardzo rozległego systemu wiedzy nauk o zarządzaniu. W opracowaniu są zawarte różne ujęcia modelowe oraz metody i procedury badawcze z zakresu zarządzania strategicznego, rozwoju przedsiębiorstw, zarządzania ryzykiem i in.

Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem

Niniejsza książka jest wynikiem badań naukowych przeprowadzonych w Katedrze Procesu Zarządzania, dotyczących problemów diagnozy oraz projektowania systemów zarządzania przedsiębiorstwami. Oprócz teoretycznej prezentacji problemu, Autorzy zamieścili przykłady zastosowania w różnych aspektach zarządzania przedsiębiorstwami, firmami usługowymi, a także urzędami administracji samorządowej.

Książka może stanowić zatem zarówno przewodnik dla praktyków, jak i podręcznik dla studentów. Zawarte w niej informacje w znaczący sposób uzupełniają dorobek w zakresie nauk o zarządzaniu.

Subskrybuj